Regulamin Serwisu Motorro

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu Motorro.

Definicje:
 1. Abonament – płatność za dostęp do wybranego przez Klienta Planu. 
 2. Baselinker – platforma do zarządzania zamówieniami i obsługą dostawy Produktów zintegrowana z aplikacją w wypadku skorzystania przez Klienta z odpowiedniego Planu, dostępna w ramach aplikacji Motorro lub po zainstalowaniu przez Klienta wtyczki do obsługiwanej przez Baselinker platformy. Zasady funkcjonowania Baselinker dostępne są pod adresem: https://baselinker.com
 3. Demo – wersja demo aplikacji internetowej Motorro, służąca do zaprezentowania potencjalnym Klientom funkcjonowania aplikacji, przy czym wersja demo nie posiada wszystkich funkcji przewidzianych w Serwisie. 
 4. Hurtownia – partner Operatora Serwisu prowadzący sprzedaż Produktów, z którym Klient pozostaje w stosunkach gospodarczych na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 5. Klient – podmiot korzystający z Serwisu w ramach Konta Klienta. 
 6. Konto Klienta –  dostęp do Serwisu dla Klienta po dokonaniu Rejestracji lub po zakupie Planu.
 7. Licencja – uprawnienie do korzystania z Serwisu po założeniu Konta Klienta oraz dokonania zakupu odpowiedniego Planu.
 8. Okres Rozliczeniowy – okres rozliczeniowy Umowy Konta Klienta. Wynosi miesiąc, rok lub 2 lata, w zależności od Planu i okresu wybranego przez Klienta. 
 9. Operator Serwisu – Motorro sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Warszawska 96A lok.7, 20-824 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000632323, NIP: 7123317347, REGON: 36516187
 10. Polityka Prywatności – polityka prywatności i plików cookies zawierająca postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu.
 11. Pośrednik Płatności – Serwis „Przelewy 24” stanowiący internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Operatorem Serwisu obsługiwany przez PayPro S.A. na zasadach opisanych pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 12. Plan –rodzaj dostępu do funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 13. Pracownik – pracownik lub współpracownik (tj. osoba wykonująca usługi na rzecz Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej) Klienta.
 14. Produkty – produkty oferowane do sprzedaży przez Hurtownie, które wyświetlane są w ramach Konta Klienta, lub produkty oferowane przy wykorzystaniu narzędzia Baselinker.
 15. Program Lojalnościowy – „Program Punktowy Motorro” stanowiący program lojalnościowy dla Klientów, umożliwiający wymianę punktów zebranych w Serwisie w ramach Konta Klienta na nagrody. 
 16. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu. Dokument ten stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. 
 17. Rejestracja – proces utworzenia Konta Klienta, na który składa się podanie danych wymaganych przez Serwis, akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, oraz aktywacja Konta Klienta. 
 18. Serwis–prowadzony przez Operatora Serwisu internetowy serwis dostępny w domenie: https://motorro.pl/ wraz z aplikacją internetową Motorro https://app.motorro.eu
 19. Subkonto – konto Pracownika powiązane z Kontem Klienta, zakładane przez Klienta dla swojego Pracownika. Nie stanowi odrębnej umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta. 
 20. Subużytkownik – osoba, na rzecz której utworzone zostało Subkonto.
 21. Umowa Konta Klienta – zawarta na odległość umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta zawierana między Operatorem Serwisu a Klientem za pośrednictwem Serwisu w momencie akceptacji przez Klienta Regulaminu i rejestracji Konta Klienta. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 22. Usługi – usługi świadczone lub udostępniane przez Operatora Serwisu z wykorzystaniem Serwisu.
 23. Weryfikacja – proces sprawdzający Klienta zakładającego Konto Klienta w Serwisie przeprowadzany przez Operatora Serwisu polegający na weryfikacji podanych podczas Rejestracji danych, weryfikacji numeru NIP, jak również poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji przez Klienta.
 • 1. Postanowienia wstępne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Klienta. Każdy Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
   2. W ramach Serwisu Operator Serwisu umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Głównymi funkcjonalnościami Serwisu są dostęp do informacji na temat ofert i cen Produktów Hurtowni, z którymi Klient pozostaje w stosunkach gospodarczych lub z którymi może nawiązać stosunki gospodarcze, możliwość porównywania ofert Produktów oraz możliwość zgłoszenia chęci zamówienia Produktu z Hurtowni z wykorzystaniem Serwisu. 
   3. Korzystając z Serwisu, Klient wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest niedozwolone.
   4. Korzystanie z Konta jest płatne. Korzystanie z poszczególnych Planów oferujących dostęp do funkcjonalności Serwisu jest płatne w postaci Abonamentu. Wysokość Abonamentu uzależniona jest od wyboru Planu i aktualnej oferty Serwisu.
   5. Ilekroć w treści Regulaminu lub Serwisu jest mowa o czynnościach podejmowanych przez Klienta, są to czynności które w imieniu Klienta powinny podjąć osoby uprawnione do jego reprezentacji. Dokonanie czynności w imieniu Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem tej osoby o posiadaniu przez nią prawa do reprezentacji Klienta.
   6. O ile nie zastrzeżono inaczej, ilekroć mowa jest o adresie e-mail Operatora Serwisu, jest to adres e-mail: [email protected] 
 • 2.Konto Klienta 

 1. Klient może korzystać z funkcjonalności Konta Klienta wyłącznie po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub po dokonaniu zakupu Abonamentu za Plan, a następnie założeniu Konta Klienta. Zasady i warunki korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zasady dot. płatności Abonamentu zależą od wybranego Planu. 
 2. Szczegóły dotyczące każdego z Planów, w szczególności dostępnych funkcjonalności oraz zakresu Usług dotyczących danego Planu znajdują się w treści Serwisu. 
 3. Rejestracja konta klienta wymaga:
  1. Wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych danych oraz hasła ustanowionego zgodnie z zasadami podanymi w formularzu;
  2. Zapoznania się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptacji ich postanowień;
 4. Po spełnieniu obowiązków, o których mowa w pkt 2.5, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia Konta Klienta oraz link do jego aktywacji. Rejestracja zostanie zakończona w momencie aktywacji Konta przez Klienta. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.
 5. Po aktywacji Konta Klient ma możliwość wyboru Planu. Z wyborem Planu wiąże się obowiązek uiszczenia Abonamentu z góry za Okres Rozliczeniowy za dany Plan, na zasadach określonych w pkt 4.3-4.5 Regulaminu.  
 6. Klient może w ramach jednego Konta posiadać tylko jeden Plan. W trakcie obowiązywania Planu możliwa jest zmiana na inny Plan. W wypadku, gdy Klient zdecyduje się na zmianę Planu na droższy w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, nowy Plan jest aktywny z chwilą zapłacenia różnicy w cenie pomiędzy Abonamentem za Plan tańszy a Abonamentem za Plan droższy. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na zmianę Planu na tańszy w trakcie Okresu Rozliczeniowego, zmiana Planu zacznie obowiązywać od nowego Okresu Rozliczeniowego. 
 7. Klient ma możliwość wyboru Planu bezpośrednio w ramach Konta Klienta w Serwisie. Alternatywną formą wyboru Planu jest kontakt ze strony przedstawiciela Operatora Serwisu po Rejestracji Konta Klienta lub samodzielny zakup Planu przez Klienta. 
 8. W ramach funkcjonowania Konta Klienta możliwe jest także założenie Subkont związanych z danym Kontem. Klient ma możliwość założenia Subkont dla swoich Pracowników.  
 9. Założenie Subkont, o których mowa powyżej może nastąpić w sposób manualny poprzez dokonanie na Koncie Klienta w Serwisie odpowiednich czynności przez Klienta. Pracownik jest informowany o objęciu go Kontem i przyznaniu  Subkonta, a także poproszony o udzielenie niezbędnych zgód, jeśli ma to zastosowanie.  
 10. Po dokonaniu czynności i wypełnieniu obowiązków, o których mowa w pkt. 2.9. Pracownicy staną się Subużytkownikami i będą mogli korzystać z funkcjonalności Serwisu w zakresie objętym Planem Klienta 
 11. Czas funkcjonowania Subkonta nie może wykraczać poza zakres trwania umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 12. W razie wątpliwości podkreśla się, że Subkonto nie jest oddzielnym Kontem. Założenie Subkonta nie stanowi zawarcia osobnej umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta. 
 13. Klient jest odpowiedzialny za działania Subużytkownika jak za własne. 
 14. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta w Serwisie. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta Klienta z powodu braku możliwości dostępu do Konta Klienta lub innych ważnych przyczyn wskazanych przez Klienta, przy czym wszelkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez Operatora Serwisu, który będzie uprawniony do zawieszenia Konta Klienta na czas weryfikacji lub usunięcia Kont Klienta w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższego wyłączenia. 
 15. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, poprawnych i aktualnych danych podczas procesu Rejestracji oraz korzystania z Serwisu. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.
 16. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta Klienta oraz do ich ochrony przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora Serwisu w przypadku powzięcia informacji o uzyskaniu przez nieuprawnione osoby trzecie danych dostępowych do Konta Klienta i w miarę możliwości niezwłocznie je zmienić.
 17. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usług Serwisu oraz ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa osób i podmiotów z niego korzystających, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Klienta oraz do żądania od Klienta potwierdzenia tożsamości reprezentującej go osoby lub innych niezbędnych danych w sposób wybrany przez Operatora Serwisu. W przypadku bezskutecznej weryfikacji danych lub tożsamości Klienta, Operator Serwisu może zawiesić lub zablokować działanie Konta Klienta.
 • 3.Usługi

 1. W ramach Konta Klienta Klient po wykupieniu odpowiedniego Abonamentu za Plan uzyskuje dostęp do aplikacji, która pozwala mu na korzystanie z następującego rodzaju Usług:
  1. Znajdowanie części samochodowych;
  2. Weryfikowanie stanów magazynowych Hurtowni;
  3. Weryfikowanie cen części samochodowych w poszczególnych Hurtowniach w czasie rzeczywistym; 
  4. Dokonywanie wyceny części i jej zapisywanie; 
  5. Nawiązywanie współpracy z dostawcami;
  6. Dokonywanie zamówień z poziomu aplikacji, tak jak z katalogu Hurtowni; 
  7. Wdrożenie i szkolenie z korzystania z aplikacji;
  8. Przeglądanie historii dokonanych zamówień;
  9. Pomoc techniczna w wypadku problemów technicznych w korzystaniu z aplikacji.
 2. Usługi, o których mowa w punkcie 3.1. mogą różnić się w zależności od wyboru danego Planu. Szczegółowy opis zakresu Usług składających się na dany Plan znajduje się pod adresem: https://motorro.pl/cennik/ 
 3. W wypadku wyboru odpowiedniego Planu przewidzianego w Serwisie możliwe jest zintegrowanie Konta Klienta z narzędziem Baselinker. 
 4. W wypadku wyboru odpowiedniego Planu przewidzianego w Serwisie możliwe jest zintegrowanie sklepu internetowego Klienta z Serwisem. 
 5. Klient jest świadomy, że w celu prawidłowego działania funkcjonalności Serwisu, oraz realizacji Usług może być wymagane podjęcie odpowiednich działań przez Klienta. 
 6. Serwis nie stanowi sklepu internetowego, lecz serwis porównujący ceny Produktów w Hurtowniach w oparciu o dane udostępniane przez Hurtownie.
 7. Operator Serwisu nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Hurtownią, o których mowa w punkcie 3.1.6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie dostępności Produktu od Hurtowni oraz potwierdzenie złożenia zamówienia, które jest widoczne w aplikacji. Za wystawienie faktury za dokonane zamówienie na rzecz Klienta odpowiedzialna jest właściwa Hurtownia. 
 8. Operator Serwisu nie realizuje dostawy Produktu zamówionego w sposób, o którym mowa w punkcie 3.1.6. Czas dostawy zależy wyłącznie od zasad indywidualnie ustalanych w danej Hurtowni. 
 9. Przed zawarciem umowy Konta Klient ma możliwość skorzystania z bezpłatnej wersji Demo aplikacji, przy czym jej funkcje są ograniczone w stosunku do funkcji oferowanych w ramach poszczególnych płatnych w ramach Abonamentów Planów w Koncie Klienta, w tym brak jest możliwości zintegrowania wersji Demo aplikacji z poszczególnymi Hurtowniami.
 10. Klient ma świadomość, iż niektóre Hurtownie wymagają uprzedniego nawiązania współpracy z Klientem zanim będzie on mógł zobaczyć ofertę danej Hurtowni w Serwisie.

 

 • 4.Cena i Płatności

  1. Wysokość Abonamentu za dostęp do Planu zależy od ceny podanej w Serwisie w momencie zakupu Planu. 
  2. W trakcie trwania Umowy Konta możliwa jest zmiana ceny Abonamentu za Plan. Zmiana będzie wiążąca wraz z rozpoczęciem następnego Okresu Rozliczeniowego pod warunkiem poinformowania Klienta o zmianie ceny na minimum 7 dni przed rozpoczęciem następnego Okresu Rozliczeniowego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta.
  3. Płatności za dostęp do funkcjonalności Serwisu dokonywane są z góry za dany Okres Rozliczeniowy za pośrednictwem Pośrednika Płatności Przelewy24 zgodnie z warunkami ustalonymi przez Pośrednika Płatności, które znajdują się na jego stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
  4. Abonament jest płatny za cały Okres Rozliczeniowy wynoszący 12 lub 24 miesiące z góry, stosownie do wyboru Klienta. 
  5. Pobranie Abonamentu za Okres Rozliczeniowy nastąpi z momentem wyboru Planu Konta za Pośrednictwem Pośrednika płatności, o którym mowa w punkcie 4.3. W trakcie trwania Umowy Konta pobranie opłaty z góry za kolejny Okres Rozliczeniowy nie następuje automatycznie. Plan wygasa, a Klient ma możliwość wyboru nowego Planu i ponownego dokonania zakupu Planu. 
  6. Płatności za dostęp do Planu mogą nastąpić także w formie przelewu bankowego na podstawie faktury wystawionej Klientowi przez Operatora Serwisu. Klient ma 7(siedem) dni na zapłatę faktury wystawionej przez Operatora Serwisu od daty jej doręczenia, zgodnie z punktem 4.8.. 
  7. Płatność uważana jest za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Operatora Serwisu.
  8. Faktura VAT wysyłana jest na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przypisany do Konta Klienta adres e-mail w wersji elektronicznej, na co Klient się zgadza.
  9. Akceptowalną walutą płatności jest polski złoty (PLN). 
  10. Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT, gdzie ma to zastosowanie. 
  11. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta, na podstawie których dokonano płatności.
  12. W wypadku braku zapłaty Abonamentu w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, Operator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta do czasu zapłaty Abonamentu za określony Plan lub według swojego uznania Operator Serwisu jest uprawniony do wysłania uprzedniego wezwania do zapłaty w stosunku do Klienta i wyznaczenia mu dodatkowego terminu 14 dni na zapłatę przed zablokowaniem Konta Klienta. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na zapłatę Abonamentu, Operator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta.  

 

 • 5.Czas trwania Umowy Konta Klienta i Rozwiązanie Umowy Konta Klienta, Rezygnacja z Planu

   1. Umowa Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
   2. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy Konta w każdym czasie. Rozwiązanie Umowy Konta Klienta staje się skuteczne z końcem bieżącego Okresu Rozliczeniowego. Klient informuje Operatora Serwisu o rozwiązaniu Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości i ewentualnego umocowania osoby reprezentującej Klienta.
   3. Operator Serwisu jest uprawniony do rozwiązania z Klientem Umowy Konta w każdym czasie. O rozwiązaniu Umowy Konta Operator Serwisu poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przypisany do Konta. Rozwiązanie Umowy Konta przez Operatora Serwisu staje się skuteczne z końcem bieżącego Okresu Rozliczeniowego. 
   4. Z chwilą rozwiązania Umowy Konta, Klient traci dostęp do informacji i funkcjonalności związanych z dostępem do Konta.
   5. Klient jest uprawniony do zrezygnowania z zakupionego Planu w terminie 14 dni od daty aktywacji Planu. W tym celu Klient wysyła informację o rezygnacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] W wypadku skutecznej rezygnacji we wskazanym terminie, Operator Serwisu zwróci kwotę odpowiadającą opłaconemu przez Klienta Abonamentowi za wybrany przez Klienta Plan w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Operatora Serwisu o rezygnacji z zakupionego Planu przez Klienta. 
   6. Po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 5.5., wypowiedzenie przez Klienta Planu staje się skuteczne z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który Klient uiścił Abonament. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot środków zapłaconych tytułem Abonamentu za Plan, a Plan pozostaje aktywny dla Klienta do końca Okresu Rozliczeniowego. 
 • 6.Wymagania techniczne.

 1.  
 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem publicznej Sieci Internet.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu i administrowanie Konta Klienta:
  1. urządzenie z aktualnym systemem operacyjnym posiadające dostęp do sieci Internet, o której mowa w pkt 6.1. 
  2. zainstalowana oraz prawidłowo skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej.
  4. telefon komórkowy na który wysyłane będą kody w ramach dwuetapowej weryfikacji przy logowaniu do konta.

 

 • 7.Własność intelektualna.

   1. Z chwilą wykupienia Planu przez Klienta Operator Serwisu udziela Klientowi niewyłącznej licencji do korzystania z treści zamieszczonych w aplikacji w związku z konkretnym Planem dla wewnętrznych potrzeb Klienta związanych z korzystaniem z Serwisu wyłącznie poprzez prawo eksploatacji w całości lub we fragmentach, wprowadzanie, wyświetlanie, przechowywanie na stronie internetowej Serwisu oraz wprowadzanie do pamięci komputera.
   2. Z zastrzeżeniem punktu 7.1., Klientowi nie przysługuje prawo do:
    1. przechowywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania, wyświetlania, odtwarzania, tworzenia utworów zależnych, oferowania do sprzedaży i wykorzystywania treści oraz informacji zawartych w Serwisie w ramach Konta Klienta lub otrzymanych za jego pośrednictwem;
    2. omijania, usuwania, wprowadzania zmian, dezaktywacji, niszczenia, blokowania, uniemożliwiania funkcjonowania zabezpieczeń treści oraz innych elementów Serwisu w ramach Konta Klienta, w tym graficznego interfejsu użytkownika, informacji o prawach autorskich lub logo Serwisu ;
    3. dekompilacji, stosowania inżynierii wstecznej i demontażu oprogramowania ani innych produktów i procesów dostępnych za pośrednictwem Serwisu;
    4. wprowadzania jakichkolwiek kodów lub produktów oraz manipulowania zawartością Serwisu w ramach Konta Klienta w jakikolwiek sposób;
    5. korzystania z jakiejkolwiek metody wyodrębniania, gromadzenia lub wydobywania danych w celu uzyskania dostępu do zawartości Konta Klienta;
    6. sublicencjonowania dostępu do zawartości Konta Klienta
    7. udzielania podmiotom trzecim dostępu do Konta Klienta w Serwisie;
    8. przesyłania, wyświetlania, udzielania podmiotom trzecim w jakikolwiek sposób dostępu do zawartości Konta Klienta w Serwisie 
   3. Liczba stanowisk co do których udzielana jest licencja do korzystania z aplikacji w ramach Konta Klienta zależy od wybranego przez Klienta Planu.
   4. Serwis jako wyłączna własność Operatora Serwisu objęty jest ochroną praw autorskich. Chroni ona zawartość Serwisu, narzędzia składające się na jego funkcjonalności oraz inne utwory kwalifikowane przez prawo autorskie jako dzieła chronione. Wszelkie prawa należą do Operatora Serwisu lub Operator Serwisu posiada prawo do korzystania z nich na podstawie odrębnej umowy.
   5. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych i innych informacji dostępnych w Serwisie w celu udostępnienia ich osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak również poza siecią Internet.
   6. Operator Serwisu zastrzega, że jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie lub dalsze publikowanie zmodyfikowanego utworu będącego własnością Operatora Serwisu jest zabronione.
   7. Publikacja jakichkolwiek danych zaczerpniętych z Serwisu powinna zawierać dokładne wskazanie Serwisu. Operator Serwisu zaznacza, że niezależnie od spełnienia warunku określonego w zdaniu poprzednim, zabronione jest publikowanie w celach komercyjnych treści będących własnością Operatora Serwisu na podstawie prawa autorskiego bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu.
 • 8.Ochrona danych osobowych

   1. Operator Serwisu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje, zakres, zasady i warunki prywatności dostępne są na stronie: https://motorro.pl/polityka-prywatnosci/ 
 • 9.Niedopuszczalne działania Klienta

 1. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i przyzwoitości publicznej oraz z poszanowaniem praw i własności innych osób. W szczególności Klient zobowiązuje się:
  – nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym nie ingerować w zawartość Serwisu oraz Kont ani w elementy informatyczne Platformy;
  – nie podejmować działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem;
  – powstrzymać się od: działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Serwisu, wykorzystywania Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z Regulaminem;
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w rozdziale 9 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w odniesieniu do każdej oferowanej funkcjonalności.
 3. Zabrania się agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach jakichkolwiek działań poza określonymi w Regulaminie, a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych.
 4. Operator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Konta, jeżeli zachodzi podejrzenie, że za pośrednictwem Konta mogły lub mogą być podejmowane działania zagrażające bezpieczeństwu Klientów w Serwisie, jak również w przypadku, gdy działania podejmowane za pośrednictwem Konta negatywnie wpływają na dobre imię Operatora Serwisu lub w inny sposób szkodzą Operatorowi Serwisu.
 5. W przypadku poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, jak również poważnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Operator Serwisu może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania swobody obrotu, zawiesić Konto Klienta lub czasowo lub trwale je zablokować, co będzie równoznaczne z czasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Klienta, z zastrzeżeniem poniższych zasad:
  -zawieszenie Konta Klienta oznacza czasowe zawieszenie jego funkcjonalności. Klient, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu.
  -zablokowanie Konta Klienta oznacza, że Klient traci możliwość logowania się na Konto.
 • 10.Odpowiedzialność Operatora Serwisu

  1. Operator Serwisu podejmuje uzasadnione starania, aby zapewnić aktualność, dokładność i nieprzerwaną dostępność zawartości i funkcjonalności Serwisu. 
  2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania operatorów zapewniających łączność z Serwisem zarówno po stronie Operatora Serwisu, jak i osób korzystających z Platformy.
  3. W związku z tym, że Operator Serwisu nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Hurtownią, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. realizację dostawy Produktu w związku z zamówieniem złożonym w Hurtowni przez Klienta;
   2. roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji oraz innych uprawnień związanych z Produktem i transakcją sprzedaży,
   3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Hurtownię bądź Klienta w związku z umową zawartą pomiędzy Klientem a Hurtownią,
   4. jakość, bezpieczeństwo, legalność Produktów oferowanych przez Hurtownie,
   5. prawidłowy dobór numeru Produktu (numeru części) przez Klienta.

 

 • 11. Zapytania i reklamacje.

   1. Zapytania, wnioski, reklamacje oraz uwagi Klienta dotyczące funkcjonowania Serwisu, lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem należy kierować na dedykowany adres e-mail Operatora Serwisu: [email protected] Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail przypisany do Konta Klienta oraz dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Operatorowi Serwisu na rozpoznanie reklamacji, Operator Serwisu zwróci się do Klienta o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji przez Operatora Serwisu, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Klient nie prześle wymaganych danych, Operator Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia. 
   2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 30 dni od zaistnienia reklamowanego zdarzenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane po upływie wspomnianego 30-dniowego terminu.
   3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
   4. Składając reklamację Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 • 12. Program Lojalnościowy

   1. W ramach Serwisu Operator Serwisu wprowadza Program Lojalnościowy „Program Punktowy Motorro”. 
   2. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz  akceptacja Regulaminu.
   3. Dane osobowe Klienta biorącego udział w Programie Lojalnościowym przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 
   4. Program Lojalnościowy trwa do odwołania przez Operatora Serwisu.
   5. Udział w Programie Promocyjnym jest dobrowolny. 
   6. Z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Operator Serwisu nie pobiera od Klienta żadnych opłat. 
   7. Z Programu Lojalnościowego mogą korzystać wyłącznie podmioty posiadające Konto Klienta i aktywny abonament.
   8. Aby wziąć udział w Programie Lojalnościowym, Klient powinien wykonać w okresie trwania Programu Lojalnościowego następujące czynności:
    1.  dokonać Rejestracji Konta Klienta
    2. zaznaczyć checkboxa przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
    3. dokonać zamówienia w Hurtowni w ramach Konta Klienta lub osiągnąć inny cel wyznaczony przez Operatora Serwisu, który uprawnia do uzyskania punktów. 
   9. Program Lojalnościowy umożliwia Klientom, którzy dokonują zamówienia Produktów oferowanych przez Hurtownie zbieranie z tego tytułu punktów, a następnie dokonywanie wymiany punktów na nagrody oznaczone w Serwisie przez Operatora Serwisu. 
   10.  Punkty mogą być wymieniane na nagrody.  
   11.  Operator Serwisu może również przyznawać punkty za dokonywanie przez Klientów innych czynności w ramach Konta Klienta, niebędących zamówieniami.  
   12.  Punkty są przydzielane Klientowi automatycznie, najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu spełnienia warunku ich przyznania wskazanego w Regulaminie. 
   13. Saldo punktów Klienta widoczne jest w ramach Konta Klienta i aktualizuje się automatycznie. 
   14.  Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze. Punkty nie stanowią pieniędzy elektronicznych. 
   15. Punkty są przypisane do konkretnego Konta Klienta i nie można ich przenieść na innego Klienta. 
   16. Klient nie może przenieść punktów na osobę trzecią. 
   17. W wypadku, gdy po złożeniu zamówienia Produktu, Klient anuluje zamówienie lub zamówienie nie zostanie z innego powodu zrealizowane, punkty przyznane w związku z tym zamówieniem podlegają anulowaniu. 
   18. Wymiana uzyskanych punktów na nagrody dokonywana jest za pomocą Konta Klienta. Po dokonaniu wymiany, saldo punktów Klienta zostanie odpowiednio pomniejszone o ilość punktów wymienionych na nagrodę.
   19.  Operator Serwisu może okresowo przyznawać punkty za działania lub inne aktywności niż określone w punkcie 12.9., jak również może stosować szczególne zasady przyznawania punktów, w tym w stosunku do niektórych Produktów lub grup Produktów oferowanych przez Hurtownie. 
   20. Operator Serwisu może przeprowadzać okresowe promocje punktowe, polegające w szczególności na tym, że za złożenie zamówienia na niektóre Produkty lub w określonym czasie, przysługuje Klientowi określona liczba punktów większa niż w wypadku standardowego licznika. 
   21. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania punktów przez osobę nieuprawnioną, która weszła w ich posiadanie z przyczyn nieleżących po stronie Operatora Serwisu. 
   22.  W wypadku stwierdzenia dokonania przez Klienta jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu, jak i powzięcia uzasadnionego podejrzenia uzyskania punktów lub innych korzyści w Programie Lojalnościowym w sposób nieuprawniony, Operator Serwisu jest uprawniony do wstrzymania uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub odmowy wykorzystania zebranych przez Klienta punktów. 
   23. Wstrzymanie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia powstałych wątpliwości, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
   24. Podczas wstrzymania uczestnictwa Klient nie może otrzymywać i wymieniać punktów na nagrody, ani w inny sposób uzyskiwać korzyści w ramach Programu Lojalnościowego. 
   25. Po wyjaśnieniu powstałych wątpliwości, Operator Serwisu – w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – może:
    1. odblokować udział Klienta w Programie Lojalnościowym i w razie gdy podejrzenie nadużycia ze strony Klienta okazało się niezasadne, w charakterze rekompensaty przyznać dodatkowe punkty;
    2. odblokować udział Klienta w Programie Lojalnościowym z informacją, że kolejne nadużycia mogą skutkować natychmiastowym wykluczeniem Klienta z Programu Lojalnościowego. W takim wypadku, jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w wyniku nadużycia Klienta doszło do naliczenia nienależnych punktów lub uzyskania przez niego innych korzyści, Operator Serwisu odblokowując udział Klienta odliczy nienależne punkty lub inne uzyskane w ten sposób korzyści;
    3. ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć Klienta z Programu Lojalnościowego informując go o przyczynie wykluczenia. 
   26.  Klient może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym bez konieczności podania przyczyny. W tym celu uczestnik może skontaktować się z Operatorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail: [email protected] 
   27. Usunięcie Konta Klienta lub brak opłaconego abonamentu przez okres dłuższy niż 30 dni jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Lojalnościowym. 
   28. Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym jest jednoznaczna z utratą przez Klienta wszystkich punktów niewykorzystanych do momentu rezygnacji z udziału w Programie Promocyjnym. 
   29.  W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości dotyczących Programu Lojalnościowego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w rozdziale 11 Regulaminu. 
   30.  W wypadku zmiany zasad Programu Lojalnościowego, obowiązują zasady określone w rozdziale 13 Regulaminu. 
   31. Operator Serwisu może zakończyć Program Lojalnościowy w każdym czasie. O zakończeniu Programu Lojalnościowego Operator Serwisu zawiadomi Klientów wraz ze wskazaniem daty zakończenia Programu Lojalnościowego, przy czym termin ten nie może wypadać szybciej niż 30 (trzydzieści) dni od daty przesłania zawiadomienia o zakończeniu Programu Lojalnościowego. 
   32. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego, Operator Serwisu wstrzyma przyznawanie punktów. 
   33. Klient może wykorzystać punkty zgromadzone do dnia zakończenia Programu Lojalnościowego przez okres 30 dni od dnia zakończenia Programu Lojalnościowego. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niewykorzystane przez Klienta punkty przepadają.  
 • 13. Postanowienia końcowe

  1. Operator Serwisu ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Serwisie i dostarczenie takiej informacji do Klienta na podany adres e-mail. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Klient powinien zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez Operatora Serwisu. 
  2. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, nie może korzystać z Konta po upływie terminu, o którym mowa w pkt 13.1. Dalsze korzystanie przez Klienta z Serwisu po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
  3. Prawem właściwym dla wszelkich umów pomiędzy Klientem a Operatorem Platformy są odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Operatorem Serwisu a Klientem.