I. Definicje

MOTORRO – Motorro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy al. Warszawska 96A lok.7, 20-824 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000632323, NIP: 7123317347, REGON: 365161878 adres do korespondencji: al. Warszawska 96A lok.7, 20-824 Lublin, e-mail: [email protected] (zwany także „Administratorem Serwisu”). MOTORRO – Motorro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy al. Warszawska 96A lok.7, 20-824, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000632323, NIP: 7123317347, REGON: 365161878 adres do korespondencji: al. Warszawska 96A lok.7, 20-824 Lublin, e-mail: [email protected] (zwany także „Administratorem Serwisu”).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – Motorro tj. prowadzony przez Motorro.pl pod adresem internetowym www.motorro.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Hurtownie.

Hurtownia – Sprzedawca wraz ze swoją ofertą handlową, korzystający z sieci Internet do przedstawiania oferty towarów oraz zawierania transakcji, z którym Morotto zawarło umowę o współpracy.

Towary – produkty przeznaczone do sprzedaży przez Hurtownie.

Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Motorro.pl w ramach Serwisu usługi, takie jak Konto Użytkownika, Newsletter.

Użytkownik – przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy lub sklep, korzystający z Serwisu na podstawie przyznanej licencji.

Licencja – dokument uprawniający do korzystania z serwisu motorro.pl po opłaceniu usługi przesyłany w formie PDF oraz elektronicznie dodawany do konta użytkownika 

 

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Hurtownie z Serwisu oraz warunki świadczenia usług przez Motorro.pl na rzecz Użytkowników i Hurtowni.

Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.

W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi plików cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także posiadanie przez użytkownika konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

Regulamin stanowi integralną część umów zawartych pomiędzy Motorro a Hurtownią oraz licencji przyznanej Użytkownikowi. Zmiana regulaminu nie wpływa na przyznaną Licencję.

Użytkownikami Serwisu mogą być podmioty, które posiadają aktywną Licencję, która reguluje dodatkowe zasady korzystania z Serwisu Motorro.pl.

Motorro nie jest sklepem a jedynie witryną porównującą ceny Towarów w Hurtowniach na podstawie otrzymywanych od Hurtowni danych. Motorro nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Hurtownią.

Motorro dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania oferty Hurtowni, zgodnej z aktualnymi cenami i z rzeczywistością.

Motorro nie odpowiada:

 1. za realizację dostawy towaru w związku z zamówieniem złożonym w Hurtowni przez Użytkownika,
 2. za roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji oraz innych uprawnień związanych z towarem i transakcją sprzedaży,
 3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Hurtownię bądź Użytkownika,
 4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów oferowanych przez Hurtownie a także za prawidłowy dobór numeru Towaru ( numeru części ) przez Użytkownika,

Odpowiedzialność wskazaną w pkt 1-4 powyżej ponosi Hurtownia lub Użytkownik.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik lub Hurtownia mogą zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected]

 

III. Sposób działania serwisu

Aplikacja działa w trybie web za pośrednictwem strony internetowej. Podstawą działania aplikacji jest znalezienie przez Użytkownika numeru części w katalogu Motorro lub wpisanie w wyszukiwarkę numer części. Na podstawie wcześniej wprowadzonych przez Hurtownię danych, system sprawdza dostępności części i cenę danej części w każdej z Hurtowni z którymi współpracuje Użytkownik.

Po wpisaniu przez Użytkownika numerów części, bazy danych Hurtowni otrzymują zapytanie za pośrednictwem API o wpisany Towar. Wynik zapytania jest wyświetlany Użytkownikowi w uszeregowaniu od ceny najniższej do najwyższej lub od dostępności najszybszej do najwolniejszej – w zależności od tego jakie kryterium zostanie wybrane przez Użytkownika. Dodatkowo wyświetlane są hurtownie, w których dany produkt jest dostępny z podaniem ilości sztuk.

 

IV. Korzystanie z serwisu

Użytkownik i Hurtownia nie mogą korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

Użytkownik i Hurtownia nie mogą wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Motorro.

Użytkownik i Hurtownia nie mogą kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie, w szczególności używać znaków towarowych oraz innych oznaczeń, do których używania nie mają odpowiednio udzielonej licencji.

W celu zabezpieczenia korzystania z Serwisu jedynie przez uprawnionych Użytkowników, w momencie zmiany adresu IP korzystającego z Serwisu następuje zablokowanie konta. Odblokowanie następuje po weryfikacji kodem SMS przesłanym na podany przy rejestracji numer telefonu.

 

V. Korzystanie z konta użytkownika

Użytkownik celem zarejestrowania konta powinien podać następujące informacje:

 • Nazwa firmy,
 • numer NIP
 • dane personalne osoby kontaktowej,
 • numer telefonu,
 • adres email,
 • informacje o identyfikacji klienta (sklep/warsztat) oraz ilość stanowisk sprzedażowych/roboczych.

Konto każdego Użytkownika będzie założone po wystawieniu Faktury Vat przez dział wdrożeń portalu Motorro.pl. Rejestracja Konta Użytkownika jest możliwa po uprzednim podaniu wyżej wymienionych danych.

Płatność za fakturę klient może wykonać przelewem na konto wskazane na fakturze lub za pośrednictwem operatorów płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 lub PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8

 

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Serwisy drogą elektroniczną na adres [email protected]

Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie.

Motorro rozpatrzy każdą zgłoszoną reklamacje w przeciągu 14 dni od jej wpłynięcia.

W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Motorro skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia.

Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący obiektem reklamacji.

Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Serwisu, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych w Serwisie w ramach konta Użytkownika.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać dostarczone na piśmie do siedziby Motorro, lub przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected] Użytkownik wraz z Oświadczeniem powinien wskazać konto bankowe do zwrotu środków.

Motorro niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Użytkownika zwróci dokonane przez niego płatności dotyczące reklamowanego okresu użytkowania aplikacji. Motorro dokona zwrotu zapłaty na konto bankowe wskazane przez Użytkownika w Oświadczeniu o odstąpieniu.

Świadczenie Usługi Konta Użytkownika przez Motorro.pl regulowane jest niniejszym Regulaminem i rozpoczyna się wraz z aktywacją Konta przez Użytkownika.

Użytkownik aktywując Konto Użytkownika może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody, co następuje przez zaznaczenie właściwego okienka.

 

VII. Obowiązki hurtowni

 • Hurtownia ma obowiązek:
 • zachowania ciągłości przepływu danych,
 • zgłaszania wszelkich planowanych prac technicznych za 1 dniowym uprzedzeniem,
 • zgłaszania z 1 dniowym wyprzedzeniem plac technologicznych mogących mieć wpływ na stabilność działania Serwisu.

 

VIII. Korzystanie z newslettera

Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika w Serwisie, ma prawo otrzymać od Motorro Newsletter Serwisu bez konieczności odrębnej rejestracji. Zgoda na otrzymywanie Newslettera powinna zostać wyraźnie udzielona.

Korzystanie z Newslettera jest możliwe po podaniu na stronach Serwisu adresu e-mail, na który będzie wysyłany Newsletter.

Podany adres e-mail należy aktywować poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną w wiadomości wysłanej na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Użytkownik aktywując e-mail może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody, co następuje przez zaznaczenie właściwej opcji. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy Newslettera, klikając w odpowiedni link, który będzie zawsze umieszczony w wysyłanym Newsletterze.

 

IX. Odpowiedzialność

W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe produktów oferowanych przez Hurtownie jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

 

X. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Motorro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy al. Warszawska 96A lok.7, 20-824 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000632323, NIP: 7123317347, REGON: 365161878.

Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych we własnych działaniach marketingowych.

Przekazywanie przez danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Użytkownika na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.

Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, zmiany danych lub ich usunięcia z bazy, wycofania zgody na przetwarzanie, przeniesienia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Urządu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI. Pliki cookies

 1. Przez korzystanie z Serwisu Użytkownik oraz Hurtownia wyrażają zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Sklep ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie Użytkownika, podczas gdy odwiedzania różnych stron w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zablokuje używane przez Sklep ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu na przykład Użytkownik może nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Sklepu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

 

XII. Czas obowiązywania regulaminu

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie (stają się skuteczne) z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu. Na 14 dni przed dniem zmiany Regulaminu Użytkownik i Hurtownia zostaną zapoznani z planowanymi zmianami. W przypadku niewyrażenia zgody na zmiany, Użytkownik albo Hurtowni mają prawo do usunięcia konta z Serwisu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

 

XIII. Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.